Menu
header_footermenu_datenschutz_082023_01.jpg
Schließen
SERVICENUMMER

Service

+31 79 368 37 50

WashTec Benelux BV

Radonstraat 9

2718 SV Zoetermeer

Telefoon: +31 79 36 83 720

Fax: +031 79 36 83 725

Contactformulier

Impressum

Information in line with the German Teledienstgesetz

WashTec Benelux B.V.
Radonstraat 9
2718 SV Zoetermeer
Netherlands 

Phone: +31 793683701
E-Mail: rstook@washtec.com

Directie: Arthur Wessels, Rob Stook
KvK Haaglanden 27122472


Gebruikersvoorwaarden
Welkom op de WashTec website. Op deze website treft u informatie aan van WashTec autowasinstallaties, toebehoren, services en dienstverlening. WashTec is een onderneming die uit meerdere vennootschappen bestaat en die zijn ondergebracht in verschillende rechtspersonen. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen. Hieronder wordt onder WashTec verstaan WashTec Benelux BV en WashTec Benelux NV (Brussel).

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over WashTec Benelux BV, WashTec autowasapparatuur en toebehoren en WashTec services en aanverwante dienstverlening. Deze website en de daarop vermelde informatie impliceert in geen enkel opzicht enige vorm van goedkeuring, garantie of voorwaarde van juistheid van gegevens. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. WashTec kan niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid van de informatie. De informatie wordt door WashTec geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en geschiktheid.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat WashTec niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal, foto’s, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van WashTec.

Toegang
WashTec behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot de website of enig deel daarvan te ontzeggen. WashTec behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op deze website of door rechtstreeks koppelenervan vanuit deze website van kracht zijn.

Auteurs- en merkenrecht, patenten, copyright
De website WashTec.nl is eigendom van WashTec Benelux BV. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan WashTec of gelieerde ondernemingen. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WashTec worden verveelvuldigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Alle merken, in het bijzonder logo’s en productnamen, op deze website zijn eigendom van WashTec of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WashTec is het niet toegestaan enig gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Alle genoemde patenten op deze website zijn eigendom van WashTec of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WashTec is het niet toegestaan enig gebruik te maken van de namen en of beschrijvingen van de toepassingen van deze patenten, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

WashTec Benelux BV